معرفی مشاهیر و بزرگان شهرستان سمیرم سادات طباطبایی
 
 
 

 
 

معرفی مشاهیر و بزرگان شهرستان سمیرم

این هفته به معرفی

سادات طباطباییکاری از انجمن پیام اوران سبز سمیرم

(موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم)
و انجمن ادبی شمع سوخته دلان شهرستان سمیرم،
گویند :استاد قاسمی


www.semiromi.ir

https://t.me/rtsemirom

instagram.com/semiromrt

 

دانلود