preview

جمعیت و پراکندگی سمیرم

 بر پایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1385شهرستان سمیرم با برخورداری از تعداد73045نفر جمعیت ،در حدود 6/1درصد از کل جمعیت استان اصفهان را در اختیار داشته است .ضمن اینکه از کل جمعیت این شهرستان -36989نفر (معادل6/50)درصد در نقاط شهری و 35168نفر (معادل1/48)درصد در نقاط روستایی این شهرستان زندگی می کرده اندو888نفر نیز غیر ساکن بوده اند .به این ترتیبدر حدود یک درصد از کل جمعیت شهری و 6/4درصداز کل جمعیت روستایی استان اصفهان متعلق به شهرستان سمیرم بوده است.

جدول(2-2):جمعیت استان اصفهان و شهرستان سمیرم-1385

شرح

جمعیت کل

شهری

روستایی

غیر ساکن

شهرستان سمیرم

73045

36989

35168

888

کل استان

4559256

3798728

75889

1638