preview

حمام قدیمی خواجگان

یکی دیگر از آثار به جا مانده از اوایل دوره قاجاریه در شهرستان سمیرم ،حمام خواجگان می باشد که با توجه به نوع ساختاروسقفهای گنبدی شکل وقوسهای متفاوت، اجرا شده حاکی ازقدمت وعظمت این بنا دارد که تا چندی  قبل نیز مورد استفاده قرار میگرفته است