توزیع بسته های معیشتی در شهرستان سمیرم توسط انجمن پیام اوران سبز سمیرم ادرس دفتر انجمن سمیرم خیابان مطهری چهاره موزه .موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرمکاری از انجمن پیام اوران سبز سمیرم

جهت دانلود کلیک کنید