preview

محمد باقر نقاش باشی سمیرمی

درسمیرم به دنیا آمد وهمان جا نشو ونمو یافت سپس برای کسب هنر دلخواه خود به اصفهان رفت .سمیرمی با استعداد درخشانی که در نوجوانی داشت مورد تشویق شاهزاده ظل السلطان قرار گرفت واز اولقب نقاش باشی دریافت کرد. این هنرمند در رشته های گوناگون نقاشی از قبیل :رنگ وروغن ,آبرنگ ,سیاه قلم ,طراحی ,شبیه پردازی ,جانور سازی ,گرفت وگیر حیوانات ومنظره سازی وابداع رنگهای متنوع وزیبا استعداد فراوان داشت .وی در قلمدان سبکی کاملا مشخص وابتکاری دارد که به هیچ یک از استادان دیگر شبیه نیست وبر خلاف آنان که با آبرنگبر روی قلمدان نقش آ فریده اند وی با رنگ و روغن به لطافتی هر چه تمامتر و جاذبه ای هرچه افزونتر نقش آفرینی کرده است .این نقاش پر آوازه در آب رنگ وروغن مهارت داشته وکارهای وی از گرانبهاترین آثار هنری این دوره محصوب می شود سمیرمی یکی از چهرهای درخشان هنر ایرانست که در نقاشی قلمدان سبک ویژه ومشخصی ارائه کرده وهمواره آثارش خواستاران فراوان داشته است  سمیرمی بسیاری از کارهای خود را در دامن طبیعت به کمال رسانده و آثار حیرت انگیزی به وجود آورده است .به نوشته استاد کریم زاده قلمدانهای ساخت وی چنان دل انگیز است وتصاویر آنچنان زنده که گویی به تازگی از زیر دست استاد خارج گشته از ابتکارات وی در رنگ آمیزی اینکه از ترکیب رنگ سبزوسرنج  رنگی نو ساخته ودر نقوش خود آن را به کار برده است . او اشعار را نیکو می سرود واز اعضاء انجمن ادبی شیدا در اصفهان بود. سمیرمی مردی پرهیزکار وآشنا به علوم دینی ودر عین حال دارای مشرب عرفانی بود ودر بعضی از انجمنهای ادبی اصفهان شرکت می کرده است

مغز نغزی جو که نزد من عرف                  یک گهر بهتر که یک دریا صدف

مرحوم نقاشباشی از اعضاء انجمن ادبی مرحوم شیدا و از محترمین شعراء اصفهان بود. غزل را نیکو می سرود. دفتر شعری نیز از وی به یادگار مانده که قریب به ۲۰۰۰ بیت شعر دارد از اشعار اوست :

ز ابرو کمان کشید و ز گیسو کمند را
تا صید کرد مرغ دل مستمند را

خواهد رهای از سر آن زلف مرغ دل
لینکن برون ز پا نتوان کرد بند را

بندی ز دوست عاشق صادق نمی برد
گر از همتش برند همه بندبند را

کلکی که بست نقش پریوار آن نگار

دیوانه ساخت «صدقی» مشکل پسند را

در تذکره القبور تألیف مرحوم مهدوی، از مرحوم نقاشباشی، به عنوان یکی از هنرمندان معروف، چنین یاد شده است:

معرفی بعضی آثار وی ازکتابهای هنرمندان

جندین تابلوی رنگ وروغن از ناصرالدین شاه ومسعود میرزا ظلل سلطان وبرخی دیگر از شخصیتهای اصفهان وخوانین ساخته است که از نمونه های چهره سازی ممتاز در ایران میباشد وی تابلوهائی از مناظر سمیرم ترسیم کرده که با چاشنی ذوق وسلیقه ایرانی آمیخته واز نوع تابلوهای سبک اروپایی متمایز است وشباهت به منظره سازیهای او در قلمدان دارد.در قلمدانهای این استاد عالیقدر چهره سازی بیش از اندازه جالب وجاندار وبویژه حالت چشم گویا ورنده ترسیم شده .منظره سازی بیشه ها وکوهساران وهمچنین تصویر حیوانات وحشی واهلی نیز دست کمی از آن ندارد مخصوصا دورنمای شفق ورنگ آتشین آن در این مناظر بی نهایت دلپذیر وروح افزا می باشد

چهره نور علیشاه در کمال زیبائی ایستاده یا نشسته با لباس درویش در قاب وسط قلمدان تصویر گردیده

نقش طوطی در قاب زبرین وزیرین روی قلمدان که صحرائی خوش منظر بر ساق کفبر شده درختی نشسته است

 تصویر آبرنگی زن جوانی با رقم «سمیرمی»درمجموعه آقای صمد خورشیدی قش طوطی در قاب زیرین روی قلمدان که صحرائی خوش منظر بر ساق کف بر شده درختی نشسته است

چند اثر رنگ وروغن در مقبره رکن الملک ودر سر قبر مسجد تخت فولاد اصفهان ودر تکیه میر داماد که تصاویری از رجال واعیان اصفهان آورده شده است

قاب آینه که از مجالسی از تصاویر تمام قد اسفندیار وگشتاسب است که در محلی قرار گرفته است وپشت سر آنان مناظرکوههاودرختان زیبا جلب نظر می کند .با رقم :«سمیرمی1320»

تصویر نور علیشاه که در بالا وپائین آن پرندگانیزیبا ورنگینی نقش شده وآیتی از زیبائی است بارقمم «سمیرمی1327»

تصویر آقا نجفی معمم اصفهانی با کمال استادی است با رقم «احقر عباد میرزامحمد باقر نقاش باشی سمیرمی1318»

برگرفته از :اثر آفرینان جلد ۳

احوال و آثار نقاشان (2/664-666) ، تاريخ هنرهاى ملى (2/1006-1007) ، تذكرۀ شعراى معاصر اصفهان (304) ، الذريعه (9/605) ، فرهنگ سخنوران (555) ، هنر قلمدان (163-165) هنر قلمدان -استاد ادیب برومند    ۲-مجله آینه خیال شماره ۱۱ شرح آاحوال محمد باقر سمیرمی وبررسی آثارش در موزه هنرهای نزئینی وکاخ موزه جهلستون -ناهید مغر عابد کارشناس صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان۳-نشریه گردسگران سمیرم سال ۱۳۸۵صفحه ۸ -مهدی سامی

*دهنو :در گذشته جزو هفت مزرعه و تابع سمیرم  بوده است. طبق ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 هـ . ش. در سال ۱۳۶۹بخش مبارکه از لنجان جدا وبعضی از روستا های سمیرم به آن اضافه  شد وبه شهرستان مبارکه تبدیل گردید.