preview

شرایط توپوگرافی ویژه سمیرم

وجود ابشارها و رودخانه های پراب در منطقه ، شرایط سخت و سرد ارتفاعات بلند و برفگیر و در نهایت حضور حیات وحش متنوع در ان سبب شده که این منطقه به عنوان نمونه ای بارز در غرب کشور در رشته کوه زاگرس مشخص شود.

درارتفاعات منطقه حفاظت شده ی دنا، به ویژه قلل ان در تمام طول سال، یخچال های طبیعی وجود دارد و میکرو کلیمای خاصی را در منطقه ایجاد می کند.از سوی دیکر،این منطقه از نظر شرایط اقلیمی به سه بخش کاملا مجزا شامل ارتفاعات بلند،جنگل های خشک و نیمه خشک و نیمه استپی سرد تقسیم می شود.چنین تنوع اقلیمی سبب شده که تنوع حیات وحش و پوشش گیاهی بسیار غنی در منطقه پدید اید.منطقه حفاظت شده ی دنا به لحاظ داشتن شرایط ویژه ی اکولوژیکی در کشور منحصربه فرد است.این منطقه به صورت یک اکوسیستم ویژه دارای بیش از هزار گونه ی گیاهی است.

منطقه ی حفاظت شده ی دنا دارای بیوم های متنوعی است.بیوم های کوهستانی و بیوم های دشتی به تبعیت از تنوع موجود در بیوم ها،موجب ظهور زیست گاهای مختلفی شده اندکه شامل زیست گاه های اب شیرین،دشتی و کوهستانی از این رو مشاهده می شود که ترکیب جانوری این منطقه جنگلی زی باشد. از سوی دیگر به علت وجود اراضی کشاورزی گونه های جانوری استپ و علفزار نیز وارد این منطقه شده است.