preview

مسیرهای دسترسی به شهرستان سمیرم

در این قسمت مسیرهای زمینی پایتخت ,مرکز استان,شهرستان های همجوار سمیرم در استان اصفهان و مراکز استان های همجوار در قسمت جنوبی استان اصفهان به شهرستان سمیرم مورد برسی قرار می گیرد.

تهران:مسیر دسترسی از تهران به سمت سمیرم در کل 585کیلومتر است ودر مسیر خود از شهرهای قم،دلیجان،اصفهان و شهرضا گذشته و به سمت سمیرم می رسد.مدت زمان تقریبی برای این مسیر430دقیقه می باشد.

اصفهان:طول مسیر اصفهان به سمیرم 3/160کیلومتر است ودر مسیر خود از شهرضا نیز عبور می کند.مدت زمان تقریبی این مسیر130دقیقه می باشد

شهرضا:این شهرستان در شمال شهر سمیرم قرار دارد و فاصله ی ان با سمیرم 6/79کیلومتر می باشد.زمان تقریبی بین این دو شهر نیز 65دقبقه محاسبه گردیده است.

دهاقان :مسیر دسترسی دهاقان به سمیرم 99کیلومتر است و در مسیر خود از شهرضا عبور می کند.

شهرکرد:شهرکرد در شمال غرب سمیرم قرار دارد و فاصله ی ان تا سمیرم 6/203کیلومتر است.و مدت زمان تقریبی برای این شهرستان 160دقیقه می باشد.

یاسوج:مسیر دسترسی یاسوج به سمیرم 160کیلومتر است زمان تقریبی این مسیر 120دقبقه محاسبه گردیده است.

شیراز:مسیر دسترسی شیراز به سمیرم در کل 333کیلومتر است و زمان تقریبی این مسیر 260دقیقه محاسبه گردیده است.