preview

مهمترین اثار تاريخي شهرستان سمیرم

1-قلعه مختارنامه،2-میل های سنگی اطراف شهر سمیرم،3-تپه های تاریخی،4-قبرستان و سنگ قبرهایی از اوایل عهداسلام و دو میل سنگی در تنگ جلو،5-تل اژدر در روستای پادنا علیا،6-مسجد جامع قلعه،7-کتیبه های ناخوانا در غار(اشکفت دراز)،8-امامزاده سلطان ابراهیم،9-مسجد و حمام خانعلی در سمیرم،10-قلعه ی مهدعلی جنگی و دهها قلعه ی دیگر،11حمام قدیمی خواجگان