یکی دیگر از آثار به جا مانده از اوایل دوره قاجاریه در شهرستان سمیرم ،حمام خواجگان می باشد که با توجه به نوع ساختاروسقفهای گنبدی شکل وقوسهای متفاوت، اجرا شده حاکی ازقدمت وعظمت این بنا دارد که تا چندی  قبل نیز مورد استفاده قرار میگرفته است