preview

قلعه سنگی ( دژ بهمن )

این قلعه در حدود 35 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سمیرم، در نزدیکی استان فارس قرار دارد قلعه مذکور در زمانهای مختلف تاریخ در مسیر جاده باستانی، فارس به اصفهان و در موازات مسیر راه ارتباطی رشته کوه زاکرس ( جنوب شرقی به شمال غربی ) تخت جمشید به هگمتانه و کشورهای غربی قرار داشته است و به خاطر نزدیکی به پاسارگاد و تخت جمشید در زمان هخامنشیان و قبل از آن مورد توجه بوده است، این فلعه جزء ولایت اصطخر فارس محسوب میگردد . از ویژ گیهای مهم وممتاز این قلعه ترکیب وساختار آن،که به صورت طبیعی است که از داخل قلعه می توان به تمام نواحی اطراف مسلط بودو دردیگری وسعت دید کافی بر عبور ومرور دارد.این قلعه به خاطر داشتن استحکامات طبیعی غیر قابل نفوذاست. وراه ورود آن بسیار سخت ومشکل است که به هیچ وجه نمی توان آن راتسخیر نمود. این فلعه جزء ولایت اصطخر فارس محسوب میگردد . از ویژ گیهای مهم وممتاز این قلعه ترکیب وساختار آن به صورت طبیعی است، که از داخل قلعه می توان به تمام نواحی اطراف مسلط بودودیگر وسعت دید کافی بر عبور ومرور دارد.این قلعه به خاطر داشتن استحکامات طبیعی غیر قابل نفوذاست. وراه ورود آن بسیار سخت ومشکل است که به هیچ وجه نمی توان آن راتسخیر نمود