preview

امام زاده های شهرستان سمیرم

1-امام زاده سلطان ابراهیم،2-امام زاده پنج تن،3-امام زاده زیدابن علی،4-امام زاده فاطمه صغری،5-شجره ی طیبه ی سید اسماعیل از سادات شاه رود بندی،6-شجره نامه ی امام زاده بی بی ناز بانو در شهر حنا،7-امازاده سید محمد خفر،و غیره