preview

بازدید انلاین ازموزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم

موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم عنوان موزه ای است که بدون های مالی دولت و در نتیجه خلاقیت و ابتکار اعضای انجمن پیام آوران سبز سمیرم در محل ساختمان یک حمام مخروبه راه اندازی شده است این موزه شامل اتاق های تنوع زیستی، موزه مردم شناسی ؛ پسماندو کتابخانه می باشد لازم به ذکر است این موزه در سال ۹۸ حائز رتبه دوم کشوری در شاخص تلاش برای بقاء گردید