preview

بازدیدمجازی از تنوع زیستی و موزه فرهنگی در سمیرم

موزه تنوع زیستی و فرهنگی توسط اعضای پیام رسان های سبز سازمان غیردولتی سمیرم و بدون هیچ گونه پشتیبانی مالی از سوی دولت راه اندازی شده است. این موزه شامل 4 بخش ، بخش فرهنگی ، بخش تنوع زیستی ، کتابخانه و بخش دوچرخه سواری است. همه اشیاء در بخش فرهنگی توسط مردم به موزه اختصاص داده شده است.