اولین موزه سیب جهان در سمیرم راه اندازی میشود جلسه انجمن موزه داران ایران وانجمن پیام اوران سبز سمیرم (موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم)وجمعی از مدیران شهرستان سمیرم در فرمانداری سمیرم برگزار شد. در این نشست انجمن موزه داران ایران به ارائه ی طرح محتوایی موزه سیب سمیرم به عنوان اولین موزه سیب جهان پرداختند در پایان انجمن موزه داران از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم بازدید نمودند